Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Qui ocupa els espais de participació d’Esplac? Una anàlisi amb perspectiva GSDD

Qui ocupa els espais de participació d’Esplac? Una anàlisi amb perspectiva GSDD
15-GENER-2020

Autoria: Comissió de Gèneres i Sexualitats Diverses i Dissidents (GSDD)


La Comissió Gèneres i Sexualitats Diverses i Dissidents (GSDD) ens vam marcar com a objectiu el curs passat fer un recompte d’intervencions a l’Assemblea General Ordinària (AGO) per poder analitzar en perspectiva GSDD com ocupem un dels espais de participació més importants.

L’objectiu d’aquest recompte és analitzar la representació i ocupació dels espais envers el gènere i la sexualitat de monitores, dirigents (EGS, Equico, RdC), mesa de l’AGO 2019, per veure com de diverses som, qui té tendència a assumir segons quins càrrecs o a ocupar espais… a ESPLAC.

No hem pogut fer una anàlisi de les monitores en conseqüència de les dades amb les quals ens trobàvem, que estan esbiaixades. Això és causat per la selecció de caselles no compatibles o per la selecció de cap casella a l’hora de les inscripcions i ha suposat no poder fer una anàlisi concloent envers les monis. Tot i això, i per tal que l’esforç de comptar les intervencions pogués donar els seus fruits, hem volgut analitzar a les dirigents i la mesa que al ser un col·lectiu més petit (40 persones) hem pogut demanar personalment que la modificació de les dades. Avui, us portem els resultats. 


Figura 1. Comparació de les personas assistents (EGS, RdC, Equico i mesa) i el temps parlat de l’AGO 2019. En blau el % de temps parlat i en vermell el % de representació d’assistents.

L’AGO 2019 va comptar amb la participació de 40 assistents EGS, RdC, Equico i mesa (presidència, moderació i secretària). D’aquestes, només una representació del 7,5% són persones trans*. Això suposa que el 92,5% restant de les dirigents són persones cis. Les persones cis van ocupar el 95% del temps parlat, mentre que les persones trans* només en van ocupar un 5%. 

Seguint parlant del gènere, un 55% de les assistents són dones, un 40% homes i un 5% representen a les persones no binàries i sense gènere

Les dones van ocupar el 40,5%, els homes el 56,4%, i les persones no binàries i sense gènere 3,1% del total de temps parlat.

Envers l’orientació sexual, un 38% de les persones assistents s’identifiquen com a heterosexuals, ocupant un 59% del temps parlat. Un 13% s’identifiquen com a homosexuals i van ocupar un 2,5% del temps parlat. Les persones bisexuals representen un 47,5% de les dirigents i van ocupar un 35,5% del temps parlat. Les persones que s’identifiquen amb altres sexualitats diverses i dissidents van ocupar el 3% del temps parlat i representaven un 2,5% de les dirigents.

Així doncs, un 59% del temps parlat va ser ocupat per dirigents hetero i un 39% va ser ocupat per dirigents de sexualitats diverses i dissidents.

Figura 2. Representació del % de temps parlat de les dirigents sense tenir en compte la mesa (EGS, RdC, Equico) de l’AGO 2019. En blau el % de temps parlat i en vermell el % de representació d’assistents. 

Tal com veiem a la figura 2, si excloem d’aquesta anàlisi les 3 persones que formaven part de la mesa (presidència, secretària i moderadora), ja que el seu rol a l’AGO implica que hagin de parlar molt més que la resta de dirigents, veiem com els resultats varien.

Les persones cis passen a representar el 92% de les persones assistents, mentre que les persones trans* representen un 8%. Les persones trans* van ocupar un 8% del temps, ocupant així un 90,5% del temps les persones cis.

Pel que fa a les dones, que representen un 54% de les assistents, parlen en un 54,5% del temps, mentre que els homes, que representen un 40,5% de les persones dirigents presents a l’AGO, ocupen un 39,5% del temps. Les persones no binàries o sense gènere, que representen el 5,5% de les dirigents presents, ocupen un espai del 6%.

Respecte a l’orientació sexual, hem pogut veure que les persones homosexuals, tot i representar un 13,5% de les persones presents, només han parlat en un 5% del temps, mentre que les persones heterosexuals, representant un 35% de les persones presents, ha ocupat un espai 44,5% del temps parlat. Les persones bisexuals, un 49% de les assistents, han parlat en un 44,5% del temps. Finalment, les persones amb altres sexualitats diverses i dissidents, que representen un total del 2,5% de les persones assistents a l’AGO, han ocupat un 6% del temps parlat.

Figura 3. Representació del % de temps parlat de les dirigents amb i sense la mesa de l’AGO 2019. En blau el % de temps parlat sense la mesa i en vermell el % de temps parlat amb la mesa. 

Així, podem veure com les dades varien amb la incorporació o l’exclusió de la mesa. Aquest fet es deu al fet que la mesa, tot i ser un col·lectiu reduït (3 persones), té un rol a l’AGO qui implica parlar un temps proporcionalment molt superior. De fet, la mesa, ocupa exactament el mateix espai que la resta de dirigents juntes, essent només un 7,5% de les persones, provocant així que les dades varin significativament.

En conclusió, aquests resultats ens mostren l’hegemonia de les dirigents d’Esplac, i en conseqüència, evidencien com les persones amb privilegis (cis i/o homes i/o heteros) tenen més facilitat i tendència a ocupar els espais.