Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

One Comment

7 claus per entendre la nova normativa dels cursos de monitor/a i director/a

7 claus per entendre la nova normativa dels cursos de monitor/a i director/a

Autor: Lluís Corominas, Director de l’Escola Lliure el Sol 

El passat 1 d’octubre va entrar en vigor la nova normativa dels cursos de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. Així doncs, parlem d’una normativa que està ja en ple funcionament i que ha suposat realitzar tota una sèrie de canvis en diferents aspectes d’aquestes accions formatives. Tot seguit us en detectem les 7 claus principals:

1. Formacions de referència

Els cursos de monitor/a i de director/a, que no varien la seva denominació, seguiran essent les formacions de referència en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil i de compliment en relació les titulacions que s’exigeixen en el decret 137/2003 que regula les activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys.

Ara bé, la nova normativa no aconsegueix un dels principals objectius pels quals es modificava: equiparar els cursos de monitor/a i de director/a, i les respectives titulacions, a les formacions equivalents (certificats de professionalitat) que es gestionen des del Departament de Treball i es realitzen mitjançant centres que hagi homologat. Per tant, una qüestió important que queda pendent.

2. Durada dels cursos similar respecte els anteriors

  • Curs de monitor/a

Durada: el nou curs té una durada total de 310 hores (l’anterior era de 275 h). Aquest increment d’hores es deu a l’entrada de la formació on-line (25 hores) i a 10 hores addicionals que cal fer de pràctiques.

Requisits d’accés: no canvien. Per tant, només cal tenir els 18 anys complerts a l’inici del curs.

  • Curs de director/a

Durada. En aquest aspecte cal fer d’entrada una diferenciació:

    1. 320 hores, si es té el diploma de monitor/a o bé s’està en possessió de determinats títols de graus, llicenciatures o diplomatures i, a més, s’acrediten alhora dos anys d’experiència en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil. Aquesta opció, que identificarem com a D1, s’assimilaria a l’anterior curs de director/a de 370 hores de durada total.

Aquesta opció D1 suposa fer, dins la seva etapa lectiva, 134 hores de formació presencial, 41 hores de formació a distància (on-line) i 25 hores de treball propi (elaboració de la memòria). A aquestes hores, faltaria sumar les 120 hores per a la realització de les pràctiques.

    1. 410 hores, si no es té cap de les titulacions referides en la primera opció. L’increment d’hores respecte l’altra opció es deu a la realització de més hores a l’etapa lectiva. Això significa fer 194 hores de formació presencial i 74 hores de formació on-line. A aquesta opció la identificarem com a D2.

Requisits d’accés. Queden clars per al D1. Per a la segona opció (D2), l’únic requisit que es determina és el de tenir els 18 anys complerts a l’inici de curs, qüestió aquesta que, com és de suposar, ha creat força controvèrsia.

3. Canvis en el temari i l’orientació de les accions formatives

Per a l’Escola Lliure El Sol, la nova normativa suposa fer pocs canvis en el temari del curs de monitor/a, ja que en els darrers temps s’ha treballat força en l’actualització de continguts. Pel que fa el curs de director/a, es produeixen canvis més substancials, ja que guanyen més pes els continguts que treballen la planificació estratègica, l’elaboració i gestió de projectes i el lideratge i gestió d’equips.

D’altra banda, els nous cursos de monitor/a i de director/a s’orienten, en gran mesura, cap a la inserció laboral, aspecte que queda reflectit tant en els objectius de les formacions com en el desenvolupament de determinats continguts.

4. Els cursos s’adapten al sistema modular de la formació professional

Tot i que cada escola pot dissenyar i desenvolupar els cursos a la seva conveniència, ambdues formacions s’estructuren a partir d’una sèrie de mòduls formatius.

D’aquesta manera, el curs de monitor/a es composa de tres mòduls en la seva etapa lectiva i d’un altre en la seva etapa de pràctiques. El curs de director/a D1 s’estructura a partir d’un total de tres mòduls: dos en la seva etapa lectiva i un altre per a la de pràctiques. L’opció D2 del curs de director/a incorpora, en la seva etapa lectiva, a més dels dos mateixos mòduls que el curs D1, dos dels tres mòduls del curs de monitor/a; en referència la seva etapa de pràctiques es fa el mateix mòdul que en el curs D1.

És important tenir en compte aquesta estructuració per mòduls perquè les escoles tenen l’opció d’oferir cadascun d’aquests mòduls de forma independent. En aquest sentit, l’Escola Lliure El Sol no oferirà, d’entrada, aquesta possibilitat, i planteja els seus cursos de forma que els continguts dels mòduls es desenvolupin de forma barrejada en el curs, principalment, per tal de guanyar coherència pedagògica en el fil conductor d’ambdues formacions.

Per últim, en referència aquesta qüestió dels mòduls, desmentir el rumor que assimilava aquests cursos a cicles formatius de grau mig o superior. Per tal d’aclarir aquesta qüestió, només dir que els mòduls formatius que composen les formacions de monitor/a i de director/a també poden trobar-se dins el currículum de determinats cicles de la formació professional, fet que permet poder-los convalidar. Ara bé, quedi clar que un cicle formatiu, tant de grau mig com de grau superior, es composa d’una vintena de mòduls formatius i té una durada total aproximada de 2.000 hores (dos anys acadèmics).

5. Es posa en marxa la formació on-line

Part de la formació que es realitzarà tant al curs de monitor/a com al curs de director/a es realitzarà mitjançant la modalitat on-line i a través d’un campus virtual que tota escola haurà de disposar. L’Escola Lliure El Sol ja ha posat el seu campus en funcionament en els cursos iniciats durant el mes d’octubre.

6. Nou sistema d’avaluació

La nova normativa demana que les escoles desenvolupin un sistema d’avaluació que evidenciï objectivament que l’alumnat adquireix les capacitats necessària en el decurs de l’acció formativa, tant en la seva etapa lectiva com en la seva etapa de pràctiques. En aquest aspecte, l’Escola Lliure El Sol s’allunya de les escoles que han optat per fer un examen o prova al final de l’etapa lectiva i ha dissenyat un sistema d’avaluació contínua que es basa en l’observació actitudinal de l’alumnat durant la formació presencial i en la demostració d’haver assimilat els principals continguts mitjançant la realització d’una sèrie d’activitats on-line.

7. Els cursos del programa Marta Mata i la nova normativa

L’Escola Lliure El Sol seguirà gestionant i oferint els cursos de creixement i d’èxit del programa Marta Mata (formació per a activistes). Pel que fa a estructura i continguts dels cursos, continuarà apostant en adaptar al màxim els continguts d’aquestes formacions a les necessitats i prioritats de les entitats de base de l’MLP i tenint en compte les formacions que s’organitzen i es desenvolupen des de les corresponents entitats-federacions.

Comments

Submit a Comment